Afrikaans Spel

Algemene Inligting

Kliek op elke + om meer te leer oor hoe ons kursus werk. Dit is mooi uiteengesit vir elke module.

Ons behandel die alfabet as volg. Eers al die klinkers, ons maak seker die kind verstaan dat al die geel lettertjies in een groepie hoort.

Daarna gaan ons die alfabetiese volgorde gebruik. Die rede is;  sodra die kind die alfabet se liedjie ken kan hy dus altyd self by die antwoord uitkom. Ons doel is nie om so vinnig as moontlik woorde te skryf nie, ons wil seker maak elke letter word volledig verstaan. Ons sien die uitvalle in die hoër grade as die kinders nie die tweede en derde klanke verstaan nie, hulle sukkel dan om te lees en spel.

Woordbou vind eers plaas wanneer die betrokke letters onder die knie is. Moenie te vinnig stap nie, dit skep later verwarring.

Die taalprogram word na die alfabet begin. Onthou die alfabet is die basis van alle taal.
Die taalprogram word aangebied volgens temas. Ons gebruik die riglyne van CAPS om die volgorde daarvan te bepaal.

Ons behandel ook elke tema volledig, nie graad spesifiek nie. Ons ervaring wys dat kinders vir 8 jaar bv. voornaamwoorde doen en nogsteeds geen begrip of vaslegging het nie. Die rede is alle temas word elke jaar herhaal en daar word bygevoeg, maar die volle prentjie word nie op een bladsy vasgelê nie. Ons benadering verskil deur van dag 1 af die volledige prentjie van bv. voornaamwoorde te leer en dan net Graad spesifiek te evalueer. Soms is dit bietjie moeiliker, maar na twee of drie herhalings is dit vir ewig in konteks en verwarring word uitgeskakel.

Die video wat gekyk word saam met die les sal aangedui word. Dit is baie belangrik om altyd eers die video te kyk voor jy die les aanbied. In die video sal jy al die inligting vind wat belangrik is om vir die kind oor te dra. Later kan jy dat hy dit saam jou kyk en selfs op die SUPER X bord staan terwyl hy dit volg. Oral waar jy die prentjie sien in die les verwys ons na die video oor die onderwerp. Dit is baie doeltreffend om die goue draad van inligting te handhaaf.

Druk op die skakel (”link”) om die video te kyk.  
Alle hulpmiddels is genommer. Wanneer ons dit gebruik, verwys ons na die nommer. Oral waar jy die prentjie sien benodig jy ‘n hulpmiddel. Die hulpmiddels maak dit PRET en is maklik om te verstaan.Laai ons voorbeeld af
Die handboeke is die sleutel tot sukses. Een handboek van Graad R tot 12 wat elke kind self aanvul vir sy eie behoeftes. Jy leer ALTYD uit dieselfde boek en die prentjie word elke jaar duideliker, teen Graad 12 ken jy dit toe oë!Click op een die geel en groen boeke om ‘n voorbeeld af te laai.

Alle handboeke word op bestelling gedruk. Gee asseblief 2 tot 3 weke vir aflewering
Eenheidstudies gee vryheid om nuwe inligting op ‘n kreatiewe en interaktiewe manier oor te dra. Die eenheidstudiemetode integreer teorie met praktyk in kreatiewe begrip toepassing van die vakgebiede van wiskunde, wetenskap, ekonomie, taal en musiek. Hierdie begrip toepassing lei tot langtermyn vaslegging van ‘n onderwerp sonder die poging om voortdurend te probeer memoriseer en asseseer. Die gevolg van hierdie leerwyse op ‘n natuurlike manier, bevorder die liefde vir leer.Meer inligting

Module: Voorbeelde van inhoud.

Module Een

Module Een

Alfabet - indeling
Letter a
Letter e
Letter i
Letter o
Letter u
Module 1

Module Twee

Module Twee

Letter b en c
Letter d
Letter f
Letter g
Letter h
Letter j
Letter k
Letter l
Letter m
Module 2

Module Drie

Module Drie

Letter n
Letter p
Letter r
Letter s
Letter t
Letter v
Letter w
Letter x
ng / nk
sj / tj /ts
Konsonante-indeling
Module 3

Module Vier

Module Vier

Lettergreepverdelingei diftong
Lang a klankie (aa)y diftong
Lang e klankie (ee)ui diftong
Lang o klankie (oo)aai diftong
Lang u klankooi diftong
ie klankieoei diftong
eu klankieeeu diftong
oe klankieai diftong
ou diftongoi diftong
Module 4

Module Vyf

Module Vyf

VokaalgroepverdelingKonsonante - tipes
Diftonge - indelingei/I spelling
f/v spellingi/e spelling
i/u spelling1 of 2 konsonante b/bb
ee/e/eu spellingd/t spelling
y/ei spellingVas of los
Module 5

Module Ses

Module Ses

Leestekens puntLeestekens aandagstreep
Leesteken kommaLeestekens regmerkie
Leesteken vraagtekenLeestekens asterisk
Leesteken uitroeptekenLeesteken solidus/skuinsstreep
Leesteken aanhalingstekensAfkappingsteken
Leesteken dubbelpuntAkuut/gravis
Leesteken hakiesKappie
Leestekens kommapuntDeelteken
Leestekens ellipsKoppelteken
Hoofletters
Module 6

Module Sewe

Module Sewe

MeervoudeSinswyses
VerkleinwoordeTaalverskynsels
Woordmorfologie (samestellings en afleidings/ kern en bepaler)Betekenisleer
KlankverskynselsStylfigure
BeeldspraakLetterlik en figuurlik
Trappe van vergelykingKritiese taalbewustheid
SinsontledingAfkortings
OntkenningIdiome: Graad 4
Direkte en indirekte redeIdiome: Graad 5
Lydende en bedrywende vormIdiome: Graad 6
DeelwoordeIdiome: Graad 7
Sinsleer
Module 7

Module Agt

Module Agt

Selfstandige naamwoord
Lidwoorde
Byvoeglike naamwoorde
Werkwoorde
Bywoorde
Voornaamwoorde
Voorsetsels
Voegwoorde
Telwoorde
Tussenwerpsel
Module 8

Hey there!

Access Lessons

Login To Come In